Allmänt

Finlands lärdomshistoriska samfund

Då Finlands lärdomshistoriska samfund grundades 1966 fastslogs som dess målsättning att

  • uppväcka samt uppmuntra studiet av lärdomens, olika vetenskapers och kunskapsområdens samt teknikens historia och utveckling
  • fungera som en förenande länk mellan representanter för olika vetenskapsgrenar, erbjuda möjligheter till deras växelverkan samt understödja samarbete dem emellan
  • gynna lärdomshistorisk forskning i Finland och
  • befrämja spridning av lärdomshistoriskt vetande och tänkande bland allmänheten.

Samfundet fungerar som ett multidisciplinärt diskussionsforum som strävar att befrämjaidé- och lärdomshistorisk forskning inom olika vetenskaper, innefattande bl.a. de olika vetenskapernas, ideologiernas, samt lärdomens och vetenskapsfilosofins historia.

Samfundet organiserar föredragstillfällen, seminarier och konferenser. Dessutom erbjuds samfundets medlemmar möjlighet till umgänge i samband med de traditionella julmötena samt vårutflykterna.

Samfundet är medlem i de Vetenskapliga samfundens delegation.

r>