Evenemang

Under vårutflykten 2013 besökte samfundets medlemmar Observatoriemuseet i Helsingfors.
Uppdaterat 16.3.2018

För att erhålla Samfundets medlemscirkulär ombedes medlemmarna sända sin e-postadress till adressen: sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi.

OBS! Fr.o.m. 2018 Samfundets aktuella evenemang meddelas på Facebook: https://www.facebook.com/suomenoppihistoriallinenseura

Hjärtligt välkomna till evenemangen!

Höst 2018

Torsdagen den 25 oktober klockan 17:00
På Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 312) föreläser professor, direktören för Helsinki Centre for Digital Humanities (HELDIG) Eero Hyvönen om ämnet ”Biografiasampo: nätverket av finländska livshistorier i den semantiska webben (tyngdpunkt på akademiska forskare)”.

Samfundet organiserar den 1–2 november 2018 konferensen ”Tieto vai mielikuvat? – kohtaamiset, representaatiot ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa” vid Uleåborgs universitet i samarbete med forskningsgruppen Representations, Encounters, Interaction (Transcultural Encounters Research Centerin REI) vid Uleåborgs universitets humanistiska fakultet. Ytterligare uppgister: http:/www.oulu.fi/transculturalencounters/

Torsdagen den 29 november 2018 klockan 17:15
Samfundets höstmöte på Vetenskapernas hus (sal 313). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Efter mötet håller filosofie doktor, facklitterära författaren Seija A. Niemi ett fördrag om ämnet ”Det nordiska naturskyddets banbrytare: A. E. Nordenskiöld (1832–1901) och ekologisk läskunskap”. Därefter är det möjligt att delta i en sits på restaurant Rodolfo (Kyrkogatan 5).

Torsdagen den 13 december 2018 klockan 17:00
Samfundet har en unik möjlighet att bekanta sig med von Wright och Wittgenstein arkivet (WWA-arkivet, Forsthuset, Unionsgatan 40 A, 6 vån.) Akademiker Ilkka Niiniluoto håller ett fördrag på basis av arkivmaterial om akademiker Georg Henrik von Wrights föredrag bl.a. på Lärdomshistoriska Samfundet. Universitetslektor Thomas Wallgren presenterar arkivet. Därefter blir det lillajulsservering.

Vår 2018

Torsdagen den 22 mars kl. 17.00
Samfundets värmöte. På värmötet behandlas stadgeenliga fräägor. Värmötets föredrag hälls av Samfundets hedersmedlem, emeritusprofessor i lärdomshistoria Anto Leikola under rubriken ”Jaakko Suolahti 100 är”.
Efter detta är det möjligt att delta i gemensam sits pä restaurang Rodolfo.
Helsingfors, Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 312.

Torsdagen den 26 april klo 17.00
Naturfilosofisk temakväll. Ordförande: Samfundets styrelseordförande, FD Cecilia af Forselles.
Helsingfors, Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 505.

 • Dosent i teoretisk filosofi (Helsingfors Universitet) Markku Roinila: ”Den moderna tidens tidiga naturfilosofiska huvudlinjer”
 • FD, ordförande för Naturfilosofiska samfundet Avril Styrman: ”Ernst Machs naturfilosofi”
 • Dosenten i fysik (Tammerfors tekniska universitet), ordförande för Physics Foundations Society Tuomo Suntola: ”Machs naturfilosofis inflytande”.

Torsdagen den 31 maj kl. 17.00.
Först samlas vi i Museibyggnaden, där över-intendent Henry Väre föreläser under rubriken ”Botaniska trädgärden, frän 1600-talet vid Aura ä till 2000-talets Kajsaniemi”. Därefter följer rundvandring i trädgärden och presentation av evolutionsstigen.
Helsinki, Kaisaniemi botanisk trädgärd (Unioninsgatan 44 / Kajsaniemistranden 2).

Höst 2017

Torsdagen 26.10.2017 kl 17.00
Vetenskap, forskare och krig temakväll.
Helsingfors, Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 104.

 • FD Timo Vilen: Vetenskapen och andra världskriget
 • Professor emerita i allmän historia vid Tammerfors universitet, Marjatta Hietala: De finländska forskarnas kontakter till Tyskland under vinter- och fortsättningskriget
 • ML, PM Helene Laurent: Barnläkare, eugenik och krig

Torsdagen 30.11.2017 kl 17.00
Samfundets höstmöte.
På föredragningslistan är stadgeenliga ärenden samt kallandet av forskarmedlemmar.
FD Jouni Ahmajärvi håller ett föredrag om Gunnar Landtman: Sociolog och engagerad intellektuell.
Sits efter mötet på restaurang Rodolfo (Kyrkogatan 5).
Helsingfors, Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 312.

Onsdagen 20.12.2017 klo 17.00

Lillajul. FD Helena Tyrväinen presenterar för oss utställningen om professorn i musikvetenskap vid Helsingfors Universitet Ilmari Krohn Ilmari Krohn – Musiken som livsverk.
Därefter inbjuds Samfundets medlemmar till självständighetens jubileumsårs lillajul mottagning i Agricolarummet.
Anmälning senast den 17.12.2017 till adressen sihteeri@oppihistoriallinenseura.fi.
Nationalbiblioteket (Unionsgatan 36).


Vår 2017

Torsdagen 23.2.2017 klo 17.00
Samfundets vårmöte. På föredragningslista ingår stadgeenliga ärenden. Vårmötesföredraget hålls av Samfundets hedersmedlem, professor Tapio Markkanen över ämnet Världsaltet och historien som inspirationskällor för Tove Janssons kometbok.
Efter vårmötet ges tillfälle till gemensam supé i restaurang Rodolfo.
Helsingfors, Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.

Torsdagen 30.3.2017 kl 17.00-19.00
Temakväll: Skeptisism
Viime syksynä ilmestyneen Skeptisismi-teoksen (toim. Malin Grahn-Wilder, Gaudeamus, 2016) kirjoittajat esitelmöivät yleistajuisesti eri aikakausien skeptisismistä ja myös keskustelulle on varattu aikaa.
Ordförande: Markku Roinila

 • kl 17 Inledning, ordförande för Finlands Lärdomshistoriska Samfund, Cecilia af Forselles
 • kl 17.15. Akademiforskare Miira Tuominen (Jyväskylä universitet). Hurdan skeptisism är Sekstos Empeirikos avståndstagande från phyrronistiska läran?
 • kl 17.50. Dosent Tuomo Aho (Helsingfors universitet): kunskap och säkerhet - 1700-talets diskussioner
 • kl 18.25 Professor emeritus Ilkka Niiniluoto (Helsingfors universitet): Från skeptisism till fallibilism
Helsingfors, Vetenskapernas hus, sal 312.

Torsdagen 27.4.2017 klo 17.00
Nationalarkivets utställning Pro Finlandia - Finlands väg till självständighet.
Målländerna är Norden och även vetenskapshistorien belyses på utställningen. Vi bekantar oss med utställningen under FM Pertti Hakalas ledning.
Nationalarkivet, Fredsgatan 17. (Vi samlas i arkivets ingångsaula vid kapphängarna).


Höst 2016

Torsdagen 29.9.2016 klo 17.00
McDonnell Douglas professorn i USA-studier vid Helsingfors universitet
Mikko Saikku, Ympäristöhistorian oppihistoriaa.
Efter mötet sist pä restaurang Rodolfo.
Helsingfors, Vetenskapernas hus, sal 505.

Torsdagen 27.10.2016 kl 15.00
Pehr Kalm 300-års jubileumsseminar (arrangeras i samarbete med Botaniska museet).

 • Samfundets ordförande, FD Cecilia af Forselles: Pehr Kalms tidevarv, öppningstal
 • Intendent Henry Väre: Pehr Kalms växtinsamlingsresor i Nordamerika
 • Universitetslektor Maija Kallinen: Rom, flaskor och pomada. Pehr Kalms reseräkning som en källa för vetenskapshistoria
 • Professor Anto Leikola: Kalms eftermäle i Finland
Kajsaniemi botaniska trädgård, huvudbyggnaden (2 vän.), Nylandersalen, Unionsgatan 44; ring på dörrklockan!

Torsdagen 24.11.2016 klo 17.00
Sällskapets höstmöte. På föredragningslistan stadgeenliga ärenden.
Professor Laura Kolbe, Yliopistojen historia tieteen historiana.
Efter mötet sist pä restaurang Rodolfo.
Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 5, sal 505.

Torsdagen 15.12.2016 klo 17.00
Sällskapets jullajul. Hedersmedlem, professor Anto Leikola talar om Adam, Eva och de förargliga parasitmaskarna. Samfundet bjuder på julglögg. Middag från stående borg (44 euro) erläggs pä restaurangen. Boklotteri ingår i programmet. Om deltagande i lillajulen meddelas till sekreteraren (sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi) senast den 12.12.2016.
Handelgillet (Kaserngatan 23), Donatorsalen.


Vår 2016

Onsdagen 9.3.2016 kl 15.30
Kl. 15.30 Sällskapets vårmöte. På föredragningslistan stadgeenliga ärenden. Nationalbiblioteket, Monrepos-salen, III vån.
Kl. 16.15 emeritusprofessor i teoretisk filosofi Ilkka Niiniluoto: Tanke och förkunnelse, Georg Henrik von Wright 100 efter födelsen, utställningens presentation, Rotundan.
Kl. 17.00 Georg Henrik von Wright föreläsningsseriens första föreläsning: docenten i teoretisk filosofi Anssi Korhonen, Logiikka ja totuus och professor i praktisk filosofi Eerik Lagerspetz, Oikeusfilosofia. Kupolsalen.
Kl. 19 samkväm på restaurang Kapellet (Södra Esplanaden 1).
Helsingfors, Nationalbiblioteket, Unionsgatan 36.

Torsdagen 31.3.2016 klo 17.00
VIII Jaakko Suolahti -föreläsning. Professor Hasok Chang (Cambridge): Putting Science back into History of Science.
Helsingfors, Ständerhuset, sal 15 (Snellmansgatan 9–11).

Torsdagen 28.4.2016 kl 17.00
Docent Marja Jalava, Näkökulmia historiankirjoituksen historiaan.
Helsingfors, Vetenskapernas hus.

23.–30.5.2016 Finlands Medicinshistoriska Sällskapets resa till Paris.
Ytterligare information: http://suomenlhs.blogspot.fi/


Höst 2015

Torsdagen 3.9.2015 kl 14.00
The University - An International Meeting Arena.
A Science History Seminar. Organized by The Finnish Society for the History of Science and Learning and Helsinki University Museum.
University of Helsinki, Fabianinkatu 33, room 13.

Torsdagen 29.10.2015 kl 17.00
Filosofie doktorn, lektorn i sameforskning Irja Seurujärvi-Kari håller ett föredrag om Bakgrunden till ursprungsbefolkningsforskningen och dess utformning till ett separat ämnesområde.
Helsingfors, Vetenskapernas hus, sal 404.

Torsdagen 26.11.2015 kl 17.00
Sällskapets höstmöte. På föredragningslistan stadgeenliga ärenden.
Professor Martti Häikiö håller ett föredrag om Helsingfors som Vetenskapernas stad.
Helsingfors, Vetenskapernas hus, sal 404.

Torsdagen 17.12.2015 kl 18.00
Lillajul. Mera om julfesten i medlemsbrevet i december.
Helsingfors, Restaurang Piano, Fredsgatan 15.


Vår 2015

Torsdagen 28.5.2015 kl 17.00
Sällskapets vårutflykt. Samfundet arrangerar en vårutflykt torsdagen den 28.5.2015 klockan 17.00 till Teatermuseet. OBS. förändring i programmet: Efter guidningen håller docenten i teater- och dramaforskning vid Tammerfors universitet Pia Houni ett föredrag om antikens grekiska tragedier och deras forsknings historia. Efter föredraget samkväm på restaurang Faro (Skällarstranden 2). Anmälning om deltagande i vårutflykten riktas till sekreteraren senast den 24.5.2015: sihteeri(AT)oppihistoriallinenseura.fi. Välkomna!

Torsdagen 16.4.2015 kl 10.00-15.45
Seminarium Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen ja koulutuksen määrittäjinä
Organisatörerna: Finska Historiska Samfundet rf, Finlands Lärdomshistoriska Samfund rf, Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland.
Kabelfabriken (Tallbergsgatan 1 G), Helsingfors.

Torsdagen 19.2.2015 kl 17.00
Sällskapets årsmöte. På årsmötets föredragningslista ingår stadgeenliga ärenden samt ändring av Samfundets stadgar.
Årsmötesföredraget hålls av professorn i arkeologi vid Helsingfors universitet Mika Lavento över ämnet Ideströmmar inom arkeologin.Efter årsmötet ges tillfälle till gemensam supé i restaurang Rodolfo.
Samfundets styrelse önskar nuvarande och blivande medlemmar med följeslagare hjärtligt välkomna!
Helsingfors, Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.


Höst 2014

Torsdagen 18.12.2014 kl 18.00
Lillajul på restaurang Piano (Fredsgatan 15). Hedersmedlem, professor Anto Leikola håller ett föredrag om Stellers sjöko.
Middag från stående bord (35 euro, erläggs på restaurangen). Samfundet bjuder på julglögg. Boklotteri ingår i programmet.
Om deltagande i lillajulen meddelas till sekreteraren (sihteeri@oppihistoriallinenseura.fi) senast den 11.12.2014. Meddela samtidigt om eventuella dieter.

Onsdagen 5.11.2014 kl 17.00
Möte i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 312. På föredragningslistan är stadegeförändringen. Forskarmedlem, docent Johan Stén föreläser om "Vad vet vi idag om Anders Johan Lexell?" samt presenterar sin nyutkomna bok A Comet of the Enlightment - Anders Johan Lexell,s Life and Discoveries. Efter mötet sits på restaurang Kolme Kruunua (Elisabetsgatan 5).

Vår 2014

Tisdagen 16.9.2014 kl 15.00
Suullinen ja kirjallinen kulttuuri – tieteellinen maailmankuva. Cecilia af Forsellesin juhlaseminaari.
Finska Litteratursällskapet

Helsinki, the 21th-22nd of August, 2014
Science as Profession – The 26th Baltic Conference in History of Science

Lördagen 17.5.2014 kl 11.00
Vårutflykt till Nationalmuseum
Biljetter 6 euro/person vid biljettkassan där vi samlas.
11.00 bekantar vi oss med den magnifika utställningen Krigarens väg, den japanska kampkonstens historia.
Innan den guidade utställningsrundan hör vi forskare, FD Miika Pölkkis föredrag om krigarens väg som en lärd väg och om de filosofiska riktningar som under olika perioder påverkat den japanska eliten. Vi får också tillfälle att se en uppvisning i japansk kampkonst som arrangeras i museet.
13.00 sopp- och salladslunch (9,30 + dryck, A-rättigheter) i Nationalmuseets cafés kabinett.
Därefter är det möjligt att delta i Nationalmuseums program som ordnas i anslutning till utställningen:
14.00 föredrag om den japanska teseremonin
15.00 Ilmari Vesterinens föredrag om shintoismen
Nationalmuseums nätsidor finns noggrannare uppgifter om programmet i anslutning till utställningen.
Anmälningar till sekreteraren senast den 12.5.: sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi.

Torsdagen den 24.4.2014 kl 17.15-19.00
Yrkeskårens ethos: historieforskningens ideal och dess historia.
På det lärdomshistoriska miniseminariet (på finska) granskas historieforskningens ideal och deras konstruktionen i två tidsmässigt och geografiskt olika kontexter:

 • FD Elise Garritzen: Uppkomsten av yrkesforskarens ethos under det sena 1800-talets Britannien
 • FM Petteri Suominen: Utformningen av forskarens ethos i Finland och Sverige 1920-1970
 • Kommentarinlägg: Timo Vilén, Tammerfors universitet
Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 505.

Torsdagen 27.2.2014 kl 17.00
Sällskapets årsmöte.
Professor i allmän litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet
Hannu Riikonen föreläser under rubriken "Miksi tutkia käännösten historiaa?".
Helsinki, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 309.

Höst 2013

Torsdagen 28.11.2013 kl 17.00
Samfundets lillajulfest på restaurang Piano.
Professor Ilkka Niiniluoto håller ett föredrag under rubriken "175 vuotta filosofi Thiodolf Reinin syntymästä". Middagsavgiften (ca 35 euro) betalas på restaurangen.
Anmälningar till sekreteraren (sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi).
- Helsingfors, Restaurang Piano, Fredsgatan 15. -

Torsdagen 31.10.2013 kl 18.00
Samfundet inbjuder till professorn i det finska språket och litteraturen, M. A. Castréns 200-årsjubileum som firas tillsammans med Finska litteratursällskapet. Jubileumsföredraget "M. A. Castrén som forskare och föremål för forskning - en biobibliografisk granskning" hålls av professor Juha Janhunen.
- Helsingfors, Finska litteratursällskapet, Regeringsgatan 1 (II våningen). -

Torsdagen 26.9. kl 16.00
Vi bekanta oss med Riksarkivets storartade utställning, Från observation till karta - Kartläggningens och landmäteriets historia i Finland.
Utställningen presenteras av överinspektör, FM Christina Forsell.
Efter utställnigen går vi till restaurang Rodolfo. Anmälningar till utställnnigen och restaurangen skickas till sekreteraren senast 24.9.
- Helsingfors, Riksarkivet, Fredsgatan 17. -


Vår 2013

Torsdagen 18.4.2013 kl 18.15
Prof. Eero Tarasti: Musiikkitieteen paradigmoja ja murroksia
- Helsingfors, Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 309. -

Lördagen 18.5.2013 kl 12.00
Vårutflykt, Helsingfors universitets observatoriemuseum. Som guide fungerar professor Tapio Markkanen.
- Helsingfors observatorium, Kopernikusvägen 1. -


Övriga evenemang

Helsinki, the 21th-22nd of August, 2014
Science as Profession – The 26th Baltic Conference in History of Science

Manchester, the 21th–28th of July, 2013
Knowledge at work – The 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine